Годовой аудиторский отчет - Bank BTB
Internet Banking Кредитный калькулятор

Годовой аудиторский отчет

Sabit və dəyişkən faizi olan aktiv və öhdəliklərin təsnifatı

Faiz Riskinə Həssaslıq üzrə Təsnifat

Fəaliyyətində istifadə edilən əsas xarici valyutalar və açıq valyuta mövqeyi üzrə prudensial normativlər göstərilməklə, bankın hər bir əsas valyuta üzrə ayrılıqda və məcmu açıq valyuta mövqeyi

Xarici valyuta ilə bağlı riskin qarşısının alınması məqsədi ilə istifadə edilən alətlərin (hecinq alətləri) siyahısı, habelə bu alətlərin qısa izahı

Hər bir valyuta (milli və xarici) üzrə aktivlərin və öhdəliklərin ödəniş müddətlərinin bölgüsü barədə məlumat